De Zeeuwse Academie > Aanbod > Leren & Ontwikkelen

Leren & Ontwikkelen

De Academie kent een viertal aandachtsgebieden om samen te leren en te ontwikkelen in de regio:

  1. Sociaal Domein
  2. Fysiek Domein
  3. Bedrijfsvoering
  4. Participatie en betrokkenheid
ZeeuwseAcademie_Persoonlijk-ontwikelen

Ad a. Leren & Ontwikkelen in het sociaal domein

Een van de thema’s betreft de sturing en monitoring. Hoe houden we grip op het sociaal domein. Aan welke knoppen kan de gemeenteraad draaien. Hoe is de informatievoorziening ingericht. Welke data levert op. Hoe is de inkoop geregeld. Kortom hoe is de sturing ingericht en wie stuurt er?

Dit thema wordt momenteel voorbereid. Doel is om binnenkort met een voorstel te komen waarin de regio en de gemeenten met elkaar leren uit het verleden en verbetervoorstellen testen en gaan toepassen met elkaar.

Er zal specialistische kennis worden gepresenteerd, maar ook de toepassing zal een plek krijgen. Uiteindelijk zal er een conferentie, workshop of leergang uit voortvloeien.

Ad b. Leren & Ontwikkelen in het fysieke domein (rond de Omgevingswet)

De invoering van de Omgevingswet vraagt een actieve verandering in denken en handelen door de overheden (werken volgens de bedoeling). Zowel bestuurlijk als ambtelijk. De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van (samen)werken. Die omslag in denken faciliteert de Academie met een divers aanbod van trainingen, workshops en pilots. Zowel op inhoudelijke kennis als houding, gedrag en processen.

Het jaar 2020 staat in het teken van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. De Academie wil er zijn om dit samen in de regio te ondersteunen en te stimuleren. Samen met de overheden zal er gewerkt worden aan de voorbereiding op deze stelselherziening. Mogelijk in samenwerking met andere (regionale) instellingen en marktpartijen.

Thema’s zijn o.a. co-creatie en andere vormen van samenwerken met inwoners en partners. We zetten diverse instrumenten in die reeds ontwikkeld zijn (landelijk en regionaal). Ook wil de Academie de regionale kracht van opleiden stimuleren door bestaande kennis en voorbeelden/processen te delen.

De Academie kan ondersteunen met programma’s voor alle medewerkers, maar ook specifieke vakgroepen (verdieping), bestuurders en management.

Zie verder het Aanbod aan cursussen en trainingen Omgevingswet

Ad c. Leren & Ontwikkelen in Governance & Public Control

De noodzaak wordt onderkend om op het gebied van Governance en Public Control een verbeterslag te maken. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen daarom. Het gaat dan om integrale beoordeling van organisaties op kwaliteit, bedrijfsvoering en governance. Ook de ontwikkeling van bussinesscontrol maakt daar onderdeel vanuit.

Onderzoeken, oefenen en invullen van nieuwe vormen van control; positionering van control en governance; strategische advisering. Een en ander in relatie tot bestuurlijke verhoudingen.

Doelgroep: overheid, zorg, onderwijs, woningbouw en zgn. verbonden partijen. Dit thema leent zich ook voor een intersectorale aanpak op onderdelen. Een uitwisseling van kennis en ervaringen in de regio.

De doelgroep van deze lijn is: controllers, strategisch adviseurs, directie. De Academie legt diverse contacten die in concrete leervormen zal resulteren.

Ad d. Participatie en betrokkenheid
Ja, tenzij… is met de invoering van de Omgevingswet in 2021 het leidende principe op het gebied van participatie van inwoners bij het aanpakken van vraagstukken in het fysieke domein. Ook de energietransitie kan niet gerealiseerd worden zonder betrokkenheid van inwoners. Een segmentatiemodel kan helpen bij het maken van gefundeerde keuzes als het gaat om het bereiken en betrekken van inwoners in een bepaald geografisch gebied (buurt, wijk, gemeente). Samen brengen we, op basis van inzichten uit big én small data, het handelingsperspectief voor gemeenten op deze (maar ook andere) onderwerpen in kaart. Zodat ook de unusual suspects aan de (virtuele) gesprekstafel verschijnen.

Vorm: in overleg. Van één dagdeel tot meerdaagse workshop.

Doelgroep: beleidsmedewerkers / adviseurs die zich bezighouden met communicatie en participatie of opgaven in de leefomgeving.


Verder:
De Academie verzorgt ook trainingen en leervormen op actuele thema’s, waaronder:

  • Regionale samenwerking
  • Omgevingswet & participatie (incl. betrokkenheidsprofielen)
  • Energietransitie & participatie (incl. betrokkenheidsprofielen)