De Zeeuwse Academie > Aanbod > Voor bestuurders & volksvertegenwoordigers

Voor bestuurders & volksvertegenwoordigers

ZeeuwseAcademie-volksvertegenwoordigers

Voor de volksvertegenwoordigers wil de Academie ook een platform zijn. De thema’s die specifiek voor de regio Zeeland beschikbaar zijn in verschillende leervormen:

  • De raad als werkgever

De griffier is in dienst van de gemeenteraad, wat betekent dat de raad feitelijk de werkgever van de griffier is. Maar wat betekent dat? En hoe kan het werkgeverschap goed worden ingevuld? In deze training voor (toekomstige) leden van werkgeverscommissies is aandacht voor de organisatie van de werkgeversrol, de strategische kant van de opdracht aan de griffier en de dagelijkse aansturing van de griffier. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Naast de tips en handreikingen die aangeboden worden door de trainer, is het zeer nuttig om in gesprek te gaan met collega-raadsleden over hoe zij invulling geven aan hun werkgeversrol.
Vorm: workshop
Doelgroep: (toekomstige) leden van werkgeverscommissies

  • Integriteit

We verwachten van onze bestuurders en volksvertegenwoordigers dat ze integer handelen. Bij sommige handelingen is het duidelijk of iets zwart of wit is. Veel handelingen bevinden zich echter in het grijze gebied. Met elkaar bepaal je wat aanvaardbaar is en wat niet. Gelet op het toenemende belang van integriteit in bestuurlijk Nederland is het goed als raadsleden hier regelmatig met elkaar over in gesprek gaan. Deze training helpt daarbij. Integriteit is meer dan een gedragscode of regeling, meer ook dan handelen naar eer en geweten. Want wat is eigenlijk aanvaardbaar gedrag, en wat niet? Het antwoord hangt af van persoonlijke afwegingen en interpretaties, zeker als waarden en motieven in conflict raken. Om daarmee om te gaan reikt een dilemmatraining handvatten aan. Wij doen dat via een werkvorm die het goede gesprek faciliteert.
Vorm: workshop
Doelgroep: raadsleden en wethouders

  • Gemeentefinanciën

De raad moet, als hoogste orgaan van de gemeente, sturing geven aan het beleid. Dat beleid kost geld. Daarom is het van belang dat de raadsleden inzicht hebben in de financiën van de gemeente. De kadernota, programmabegroting en begrotingsrapportages zijn immers belangrijke sturingsinstrumenten van de raad. De training geeft inzicht in de financiële stukken en hun plek in de planning-en-controlcyclus. Doel van de training is dat de raadsleden ontdekken dat gemeentefinanciën niet gaan over geld, maar over het realiseren van beleidsdoelen. Vaak wordt het onderwerp ‘financiën’ gezien als een zaak voor experts. Niet terecht, want de P&C-cyclus is een van de belangrijkste sturingsinstrumenten van de raad. Deze bijeenkomst geeft een brede en tegelijk handzame introductie. De kern van de training is dat ‘financiën’ weliswaar technisch klinkt, maar om een heel pure vorm van politiek gaat: Wie krijgt wat, wanneer en hoe?
Vorm: workshop
Doelgroep: raadsleden

  • Rollen en instrumenten

Het raadslidmaatschap is een veelzijdig ambt (meerdere rollen) en raadsleden hebben een verscheidenheid aan mogelijkheden om hun werk goed te doen (instrumenten). Deze training helpt raadsleden om het juiste instrument in te zetten op het goede moment (gereedschapskist). Dit kunnen wettelijke bevoegdheden zijn, maar gaat ook over de juiste manier inzetten van de griffie, of over houding en gedrag.  Dit is niet alleen relevant voor raadsleden die in hun eerste periode zitten, maar ook voor meer ervaren raadsleden. Verfijning door meer te variëren, beter te timen, gerichter te kiezen. En om hun nieuwere collega’s de plaatselijke mores bij te brengen.
Vorm: workshop
Doelgroep: raadsleden

  • Werken in de bestuurlijke driehoek (intervisie)

Het is inmiddels 18 jaar geleden dat het dualisme werd ingevoerd en een nieuw overleggerium zijn intrede deed: de bestuurlijke driehoek. Hoe gaat dat? Hoe functioneert de driehoek in uw gemeente? De invulling kan behoorlijk verschillen van gemeente tot gemeente. In deze intervisie bijeenkomst gaat het om uit uitwisselen van ervaringen, het delen van dilemma’s en het opdoen voor inspiratie voor de eigen praktijk. Aan bod zal komen hoe de rol van de driehoek in de gemeente wordt gezien, hoe om wordt gegaan met verschillende verantwoordelijkheden, wat de bijdrage van de driehoek is en hoe de driehoek praktisch is ingericht (frequentie van contact, waarover wordt gesproken etc.).
Vorm: intervisiebijeenkomst
Doelgroep: burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen

  • Regionale samenwerking

Regionalisering, decentralisaties, samenwerken. Meer dan ooit zijn gemeenten afhankelijk van samenwerking met derden om zaken te organiseren. Decentralisaties hebben ook tot nieuwe samenwerkingsverbanden gezorgd. Er is een woud aan bestuurslagen tussen gemeente en provincie ontstaan. Het is als raadslid enorm lastig om zicht te houden op deze organisaties, terwijl je voor het bereiken van je doelstellingen er enorm afhankelijk van bent. Het resultaat van deze training is dat de raadsleden aanknopingspunten hebben om effectief, efficiënt én rolvast te sturen op verbonden partijen. In de training wordt ingegaan op de volgende aspecten: 1) de verhouding van een gemeente met verbonden partijen, 2) dynamiek en timing (onder welke omstandigheden heeft de raad ruimte om (aparte) aandacht te hebben voor verbonden partijen?, 3) het krachtenveld en 4) informatiepositie.
Vorm: workshop
Doelgroep: raadsleden